Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ITNETWORKS Ε.Ε. με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού της και λαμβάνει τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

H ITNETWORKS Ε.Ε. είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Έδρας:Κλειούς 3, 17343, Αγ.Δημήτριος
Τηλέφωνο:211 7107300
Email:info@itnetworks.gr

Ποια προσωπικά δεδομένα μου δεδομένα συλλέγονται και πως;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η ITNETWORKS Ε.Ε. περιορισμένα και κατά περίπτωση είναι μόνον αυτά που είναι απαραίτητα κάθε φορά για συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση, όπως η εκτέλεση εμπορικών συμβάσεων με πελάτες / προμηθευτές της.

Σκοπός είναι η καλύτερη και εξατομικευμένη εξυπηρέτησή σας και η ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην ITNETWORKS Ε.Ε. σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα, δημιουργώντας έναν λογαριασμό στην βάση του https://my.itnetworks.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας ή κάνοντας αίτηση για εργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, περιλαμβάνουν στοιχεία ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με την ITNETWORKS Ε.Ε. , για παράδειγμα τον ιστότοπο που επισκέπτεστε ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση σας με την εταιρία μας, όπως:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης και δημογραφικά (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Αρ. διαβατηρίου)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, η ITNETWORKS Ε.Ε. ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

Με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη  έχετε την επιλογή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ότι μπορούμε επίσης να λάβουμε δεδομένα καταγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τους ιστότοπους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα αυτά αφορούν:

 • cookies που διευκολύνουν την πρόσβαση και χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου μας.

Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία και ποια η νομική της βάση;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με τη ITNETWORKS είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση:

 • Τη συγκατάθεσή σας, όταν απαιτείται
 • Την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης
 • Την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων
 • Τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος
 • Την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον
 • Τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντός μας

Η ITNETWORKS E.E. μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση:

1. Με τη συγκατάθεσή σας:

 • Ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας εφόσον έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο.

2. Για την εκτέλεση της σύμβασης ή την προσυμβατική διαδικασία:

 • Επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων μετά από ειδικούς όρους σύμβασης και με τη συγκατάθεση του αντισυμβαλλομένου – Επεξεργασία για την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης.

3. Στο πλαίσιο αγγελίας της εταιρείας για εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας:

 • Επικοινωνία για μια θέση εργασίας για την οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον ή αν έχετε συμφωνήσει να διατηρούμε το βιογραφικό σας για μια θέση που ταιριάζει στο προφίλ σας.

4. Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων:

 • Εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που επιβάλλονται από  την ισχύουσα νομοθεσία για τους πελάτες και το προσωπικό μας.
 • Εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  έναντι δημοσίων αρχών και φορέων (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές). 

5. Για λόγους έννομου συμφέροντός μας:

 • Προώθηση σε σας νέων προϊόντων και υπηρεσιών μας καθώς και σε νέους πελάτες όταν υπάρχει η ενδεδειγμένη συγκατάθεσή τους.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και των προϊόντων μας μέσα από τις συναλλακτικές σας δραστηριότητες και ενδιαφέροντα.
 • Διαχείριση των  παραπόνων σας.
 • Διαχείριση κινδύνων από την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.
 • Πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων και ασφάλεια πελατών, επισκεπτών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένου του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, που λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων;

Οι υπάλληλοι της ITNETWORKS Ε.Ε. οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της εκάστοτε σύμβασης ή συναλλακτικής σχέσης του πελάτη ή του εργαζόμενου με την ITNETWORKS Ε.Ε. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο και δεσμεύονται για την τήρηση της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών της ITNETWORKS E.E.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν και οι υπάλληλοι της ITNETWORKS Ε.Ε. στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανέθεσε η ίδια σαν υπεύθυνος επεξεργασίας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Η ITNETWORKS Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη ή δικαιούται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες όπως:

 • Ασφαλιστικοί Φορείς, Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις.
 • Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές, και γενικά σε Δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (όπως Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, Οικονομική Αστυνομία, Υποθηκοφυλακεία, Δικαστήρια, Εισαγγελικές Αρχές κλπ).

Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

Η ITNETWORKS E.E. διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα και μόνον για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.  Ωστόσο οφείλει να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 • Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται έως και δέκα (10) χρόνια μετά την λήξη της σύμβασης.  Εάν υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές εκκρεμότητες για τη σύμβαση αυτή, ο χρόνος διατήρησης παρατείνεται και πέραν της δεκαετίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης
 • Τα αιτήματα που έχουν απορριφθεί (δεν υπογράφηκε σύμβαση) θα διατηρούνται για δυο (2) χρόνια.

Τι είναι τα cookies και γιατί τα συλλέγει η ITNETWORKS Ε.Ε. ;

Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.  Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή.  Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie.  Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα όπως οι προτιμήσεις σας.

Η ITNETWORKS Ε.Ε. χρησιμοποιεί μόνο αναγκαία (Είναι απαραίτητα για να επισκεφθείτε το δικτυακό μας τόπο. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του δικτυακού μας τόπου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν απαιτείται η ενέργειά σας για την αποδοχή αυτών) και λειτουργικά ( Σας εξασφαλίζουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης. Τα cookies αυτά αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας, καθώς και τις ρυθμίσεις σας όσον αφορά τα αγαπημένα. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του δικτυακού μας τόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του).

Πληροφορίες Σχετικά με τα Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τον τρόπο χρήσης αυτών καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.aboutcookies.org

Πως προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Στην ITNETWORKS Ε.Ε.εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.
 • Είναι επαρκή, σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.
 • Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο
 • Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Ο πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης

 • Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων

 • Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Το «δικαίωμα στη λήθη»

 • Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

 • Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Το δικαίωμα άρσης συναίνεσης

 • Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

H ITNETWORKS Ε.Ε. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.  Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο (2) ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων.  Η εταιρεία θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.  Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Η ITNETWORKS Ε.Ε. έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.  Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η εταιρεία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά. 

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή  και έγινε πριν της ανάκλησής της.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο info@itnetworks.gr ή να απευθυνθείτε  έγγραφα στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Κλειούς 3, 173 43 Άγιος Δημήτριος. και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

Σας παροτρύνουμε να δείτε την Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας μας στον σύνδεσμο Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων.